Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. UwTextielBedrukken.be, afgekort Uw Textiel Bedrukken, de handelsnaam van de bvba D.W. PRINT gevestigd te Mechelen.
 2. De Opdrachtgever, hierna vernoemd de klant: het individu, de onderneming of professionele instelling die aan Uw Textiel Bedrukken een opdracht geeft tot levering van bepaalde producten en/of het leveren van diensten.
 3. Producten: alle goederen die Uw Textiel Bedrukken in zijn gamma heeft opgenomen, met inbegrip van maatwerk en de daarbij horende diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk onderdeel van onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten.
 2. Afwijkingen op de algemene voorwaarden zijn mogelijk na schriftelijke instemming van beide partijen, de variatie op de algemene voorwaarden is in beginsel slechts geldig voor één transactie tenzij anders bepaald.
 3. Door onze website te gebruiken of een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden. 
 4. Wij behouden ons het recht om de algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen of aan te vullen voor toekomstige transacties. De gewijzigde voorwaarden zijn bindend vanaf de door ons aangegeven datum. 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Onze offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend
 2. Iedere offerte blijft 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de datum van offerte, tenzij in de aanbieding een andere termijn is opgegeven.
 3. Indien een offerte fouten zou bevatten ten gevolge van vergissing of verschrijving, behouden wij het recht de offerte te ontbinden.
 4. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders vermeld wordt.
 5. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor productfoto's die niet overeenkomstig zijn met de realiteit of wanneer een kenmerk afwijkt van het daadwerkelijke product.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 1. Overeenkomsten tot levering en afwerking van producten komen tot stand door volledige betaling van de Opdrachtgever aan Uw Textiel Bedrukken en door aanvaarding van de opdracht door Uw Textiel Bedrukken, tenzij overeengekomen. 
 2. In geval van gedeeltelijke voorafbetaling en aanvaarding van de opdracht door Uw Textiel Bedrukken, kan een overeenkomst alsnog tot stand komen.

Artikel 5. Leveringen: termijnen, uitvoering en wijziging

 1. Opgegeven levertijden gelden bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders vermeld en/of is overeengekomen neemt Uw Textiel Bedrukken ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichtingen op zich en geeft niet-tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering van de producten en diensten met een totale waarde boven € 650,00 franco, kosten voortvloeiend uit het niet in ontvangst nemen van producten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Transport van producten geschiedt voor risico van Uw Textiel Bedrukken. De aansprakelijkheid van Uw Textiel Bedrukken is ten allen tijde beperkt tot de dekking/vergoeding die de desbetreffende vervoerpartner verstrekt en/of uitkeert.
 4. Uw Textiel Bedrukken levert films, werktekeningen en ander grafisch materiaal enkel aan indien dit uitdrukkelijk bij de eerste opdracht overeengekomen is.
 5. Tenzij anders overeengekomen, zal Uw Textiel Bedrukken de verkochte goederen leveren op het factuuradres. 
 6. Indien de door u bestelde goederen op voorraad zijn, leveren wij zo snel mogelijk. Indien de bestelling slechts gedeeltelijk of helemaal niet kunnen leveren, kan u de bestelling zonder extra kosten annuleren.

Artikel 6: Betalingen en bijkomende kosten

 1. De betaling dient voldaan te worden bij het plaatsen van de bestelling. Indien een afwijkende betalingstermijn schriftelijk werd opgesteld en aanvaard door Uw Textiel Bedrukken, dan dient deze termijn tevens gerespecteerd te worden. 
 2. Laattijdige betalingen worden aanzien als verzuim, in dat geval bent u 8% rente per jaar verschuldigd, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is. 
 3. Zijn wij u een bedrag verschuldigd? Dan wordt dit bedrag verrekend met elk bedrag dat we nog van u tegoed hebben. 
 4. Wanneer een bestelling betwist wordt, dient u alsnog uw factuur te betalen binnen de vooropgestelde betalingstermijn, in geval van creditnota wordt het door Uw Textiel Bedrukken verschuldigde bedrag binnen de 4 weken aan u overgemaakt.

Artikel 7. Maatwerk

 1. De klant kan geen beroep doen op het herroepingsrecht daar onze geleverde producten en diensten vallen onder de uitzondering maatwerk. 
 2. De digitale proefdruk is slechts een interpretatie. Na goedkeuring van de digitale proefdruk kunnen er geen aanpassingen meer doorgevoerd worden.
 3. Wanneer er geen specifieke PMS Solid Coated kleur werd opgegeven, worden CMYK-waarden automatisch omgezet in de daarbij dichtsbenaderende PMS Solid Coated kleur.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en klachten

 1. Adviezen of aanbevelingen, gegeven door Uw Textiel Bedrukken met inbegrip van de informatie verstrekt in catalogi, brochures en advertenties geschiedt geheel vrijblijvend. Opvolging van de adviezen geschiedt geheel voor eigen risico van de Opdrachtgever.
 2. De aansprakelijkheid kan in geen geval hoger zijn dan de factuurwaarde van het deel van de bestelling waar deze betrekking op heeft en is steeds beperkt tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag. 
 3. Indien de klant zelf verzekerd is tegen de schade die werd opgelopen, is Uw Textiel Bedrukken niet aansprakelijk.
 4. Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen gemeld worden. Indien de opdrachtgever verzuimd levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij ontvangst van verzetnota of van elk ander gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan vanaf ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde artikels en in zijn geheel aanvaard heeft. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken. de gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg, gebreken aan een deel van het geleverde werk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de ganse partij.
 5. In de gevallen waar de verantwoordelijkheid van de leverancier kan weerhouden worden zal deze beperkt worden tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet conforme gedeelte van de opdracht. De leverancier wijst elke verder verantwoordelijkheid af. De verantwoordelijkheid van de leverancier is eveneens uitgesloten voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverd of gekochte koopwaar. Gebreken in de materialen die voor de leverancier verborgen waren zullen zijn verantwoordelijkheid niet in het gedrang kunnen brengen en geen aanspraak op de schade kunnen veroorzaken.

Artikel 9. Risico-overgang

 1. Op het ogenblik dat wij de goederen en/of diensten geleverd hebben, loop Uw Textiel Bedrukken geen risico meer. Het risico ligt nu bij de klant.
 2. Indien de levering niet kan plaatsvinden omwille van een tekortkoming van de klant, draagt deze laatstgenoemde het risico.

Artikel 10. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan ‘de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één van de partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien’.
 2. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie, brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. 

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom (octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, methoden en concepte) liggen bij ons, onze toeleveranciers en andere rechthebbenden.
 2. De intellectuele eigendom mag in geen geval gebruikt worden door de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders vermeld wordt.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle overeenkomsten met Uw Textiel Bedrukken is uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing.
 2. De bevoegde is de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen.